ROZMARING spol. s r.o. sa zaväzuje udržiavať túto webovú stránku aktuálnu a presnú. Ak by ste sa napriek tomu stretli s niečím, čo je nesprávne alebo zastarané, ocenili by sme, keby ste nás informovali. Uveďte, kde na webových stránkach ste informácie čítali. Potom sa na to pozrieme čo najskôr. Odošlite svoju odpoveď e -mailom na adresu: rozmaring@rozmaring.sk.

Nezodpovedáme za stratu v dôsledku nepresností alebo neúplnosti ani za stratu vyplývajúcu z problémov spôsobených alebo spojených so šírením informácií prostredníctvom internetu, ako sú prerušenia alebo prerušenia. Pri používaní webových formulárov sa snažíme obmedziť počet povinných polí na minimum. Za akúkoľvek stratu, ktorá vznikne v dôsledku použitia údajov, rád alebo nápadov poskytnutých spoločnosťou ROZMARING spol. s r.o. alebo v jej mene prostredníctvom tejto webovej stránky, spoločnosť ROZMARING spol. s r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu na tejto webovej stránke sú v ROZMARING spol. s r.o..

Kopírovanie, šírenie a akékoľvek iné používanie týchto materiálov nie je dovolené bez písomného súhlasu spoločnosti ROZMARING spol. s r.o., s výnimkou prípadov, keď je inak stanovené v predpisoch kogentného práva (napríklad právo citovať), pokiaľ konkrétny obsah neurčuje inak.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s prístupnosťou webových stránok nás neváhajte kontaktovať.